نرمال لابو: فروشگاه اینترنتی وسایل آموزشی آزمایشگاهی

خرید وسایل آموزشی آزمایشگاهی

با در نظر گرفتن این نکته که یادگیری زمانی تحقق می‌یابد که شخص خود مستقیما در جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بداند وقتی سخن وسایل کمک آموزش آزمایشگاهی می شئد نا خودآگاه مولاژ، پوستر آموزشی، کیت های آزمایشگاهی، میکرسکوپ  و ... در ذهن ما یادآوری می شوند چرا